Journal of Diabetology

Articles in Press

2017: Volume 1, Issue 1

Research Article

Daily carbohydrate intake correlates with HbA1c in low carbohydrate diet (LCD).

Author(s): Hiroshi Bando, Koji Ebe, Kokoro Yamamoto, Masahiro Bando, Yoshikazu Yoneio

Abstract PDF

Review Article

Type 2 diabetes, medical knowledge and pharmaceutical innovations.

Author(s): Da-Yong Lu, Jin-Yu Che, Nagendra Sastry Yarla, Hong-Ying Wu, , Bin Xu, Shu-Yun Wu, , Yi Lu, Ting-Ren Lu , , , Hong Zhu

Abstract